کلاس های ادغامی و مشاوره
مهاجرتی در فرانکفورت ام مین

مراکز مشاوره برای مهاجران در مورد مسائل زیر پشتیبانی می‌کند:

  • مدرسه ها، آموزش، حرفه ها و کار
  • فعالیت های تفریحی
  • ازدواج، شرکت های خانوادگی و مدنی
  • مسکن
  • مسائل اقامت
  • مشکلات مالی‌
  • فراگیری زبان/ یاد گرفتن آلمانی

  این راهنمایی رایگان و محرمانه است.

  بزرگسالان میتوانند پند را از مراکز مشاوره مهاجرت برای مهاجران بزرگسال (MBE) دریافت کنند،

  افراد جوان و بزرگسالان جوان تا سن ۲۷ میتوانند از خدمات مهاجرت جوانان (JMD)سئوال کنند.