Kursevi integracije i
savetovanje doseljenika

u Frankfurtu na Majni

Izdavač

Grad Frankfurt na Majni
Opštinske vlasti
Amt für multikulturelle Angelegenheiten [Kancelarija za multikulturalne poslove]
Mainzer Landstraße 293
D-60326 Frankfurt am Main

Tel.: 069 - 212 - 41515
Faks: 069 - 212 - 37946
E-pošta: amka.info@stadt-frankfurt.de 
Početna stranica: www.amka.de 

U odeljku integrationskurse-frankfurt.de ćete pronaći informacije i usluge drugih pružalaca usluga za koje Grad nije odgovoran; stoga upotreba može da podleže uslovima samog pružaoca.

Autorsko pravo

Svaki tekstualni, slikovni i audiovizuelni sadržaj u odeljku integrationskurse-frankfurt.de, kao i raspored i dizajn usluge, zaštićeni su autorskim pravom i ne smeju da se koriste u druge osim lične svrhe bez prethodne saglasnosti Grada ili nosioca prava. Posebno su zabranjeni javno reprodukovanje ili izmene sadržaja. Pojedini sadržaji mogu da uključuju posebna upozorenja o autorskom pravu na koja treba da se obrati pažnja.

Pravila o garanciji/odgovornosti

Usluge koje pruža integrationskurse-frankfurt.de zavise od tehničke dostupnosti, a posebno u pogledu potrebnog održavanja i kvarova usled tehničkih neispravnosti.

Uprkos pažnji prilikom obrade velike količine podataka, greške ili nedostaci ne mogu da se izbegnu. Iz tog razloga neće se snositi nikakva odgovornost niti garantovati tačnost informacija koje su pružene kao deo usluge. Isključena je svaka odgovornost za štete proistekle iz upotrebe sadržaja objavljenog na Internet stranici integrationskurse-frankfurt.de.

Grad se takođe odriče odgovornosti za sadržaj treće strane i ograđuje se od svakog sadržaja na koji se upućuje putem linkova ili drugih tehničkih indikacija u okviru usluge. Grad nije autor takvog sadržaja. Sve reference putem linkova takođe ne predstavljaju izraz posebnog stava Grada o takvom sadržaju; takvi sadržaji posebno nisu prihvaćeni kao tačni niti odobreni. Molimo da uzmete u obzir da Grad ne može stalno da proverava sadržaje koji su dostupni putem linkova ili u okviru tehničkih indikacija. Linkovi i druge tehničke indikacije za sadržaj koji nije deo usluge moraju da se koriste na sopstvenu odgovornost. Ipak, Grad je odgovoran za sadržaj treće strane u okviru odeljka integrationskurse-frankfurt.de ako je svestan da je sadržaj zabranjen ili kažnjiv i ne blokira ga ili ne izbriše, iako je tehnički moguće i logično se očekuje da tako postupi. Grad je uvek zahvalan za svaku indikaciju takvog sadržaja.

Pol

Kako bi informacije bile čitljivije, korišćen je muški rod. Odnosi se i na muškarce i na žene.

Savetovanje, koncept, plan i kreacija

WunderWare – Agentur für Neue Medien | TYPO3 | WordPress
Petra von Rhein
Telefon: +49 (0)69 - 78 90 45 67
E-pošta: info@wunderware.de 
Web: www.wunderware.de 

Ova Internet stranica je kreirana pomoću Sistema za upravljanje sadržajem TYPO3 i validna je u skladu sa zahtevima World Wide Web Konzorcijuma (W3C)