کلاس های ادغامی و مشاوره
مهاجرتی در فرانکفورت ام مین

مهر

شهر فرانکفورت ام مین
مقامات شهری
Amt fur multikulturelle Angelegenheiten] ]
دفتر مسائل چند فرهنگی‌
Mainzer Landstraße 293
D-60326 Frankfurt am Main

تلفن : 06921241515
فاکس: 06921237946
پست الکترونیکی‌: amka.info@stadt-frankfurt.de 
صفحه اصلی‌: www.amka.de 

شما اطلاعات و خدمات ارائه دهندگان دیگری را در Integrationskurse-frankfurt.de خواهید یافت که شهر مسئول آنها نیست؛ استفاده از آنها طبق شرایط فراهم کننده خواهد بود.

حق چاپ

هر نوع نوشته، تصویر و محتوای دیداری شنیداری (سمعی و بصری) در Integrationskurse-frankfurt.deوو همچنین طرح بندی و نقشه آن خدمت به وسیله حق چاپ محفوظ است وبدون اجازه قبلی‌شهر یا صاحب امتیاز برای کاری غیر از اهداف خصوصی نمی‌تواند استفاده بشود. به ویژه، تکثیر همگانی از محتوا یا تغییر در آن ممنوع است. محتوای فردی میتواندحاوی اعلامیه های مشخصی‌باشد که باید رعایت بشوند.

تضمین/ قوانین مسئولیت

خدماتی که توسط Integrationskurse-frankfurt.deاارائه میشوند بستگی به موجودیت فنی‌دارند، بخصوص در مورد هر نوع نگهداری لازم و خرابی‌که مربوط به اشکال فنی می شود

با وجود همه مراقبت های لازم ، به علت حجم بالای اطلاعات پردازش شده، به ناچار خطاها و یا نواقصی وجود خواهد داشت. به این دلیل ، هیچگونه مسئولیت و یا تضمینی درباره درستی اطلاعاتی که به عنوان بخشی از خدمات ارائه گردیده است، پذیرفته نخواهد شد.. مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از کاربرد مندرجات Integrationskurse-frankfurt.de مستثنی خواهد بود.

شهر همچنین هیچ نوع مسٔولیتی در مورد محتوای شخص ثالث را قبول نمیکند و خود را از هر محتوا یی که از طریق لینک ها یا نشانه های فنی‌دیگر در داخل این خدمات معرفی‌شده است جدا می‌کند. شهر، نویسنده یک چنین مطالبی نیست. هر نوع معرفی‌از طریق لینک ها همچنین ابراز نظر بخصوصی از طرف شهر در مورد چنین محتوایی نمی باشد؛ این محتویات به خاصه قابل فرض یا تائید شده نیستند. لطفا توجه کنید که شهر قادر نیست به طور دائم محتویاتی که از طریق لینک ها یا نشانه های فنی‌در دسترس است را در نظر داشته باشد. لینک ها یا دیگر نشانه های فنی‌به محتوای خارج از خدمات باید با مسئولیت خود شخص استفاده بشوند. اگر شهر از محتوای غیر قانونی یا قابل مجازات آگاه باشد و آنها رابا وجود اینکه از نظر فنی‌قادر است و انتظار میرود که بتواند، مسدود نکند مسئول محتویات شخص ثالث که از طریق integrationskurse-frankfurt.deاارائه داده میشوند میباشد. شهر همیشه سپاسگزار از نشانه های چنین محتویاتی میباشد.

جنسیت

به منظور خوانا بودن اطلاعات، جنسیت مردانه استفاده می شود. مرد و زن هر دو ذکر شده ا‌ند.

راهنمایی، مفهوم، طراحی و آفرینندگی

WunderWare - Agentur für Neue Medien
Petra von Rhein
تلفن: +49 (0)6978904567
پست الکترونیکی‌: info@wunderware.de 
تارنما : www.wunderware.de