کلاس های ادغامی و مشاوره
مهاجرتی در فرانکفورت ام مین

ادغام در آلمان

سایت رسمی‌ دولت فدرال در مورد موضوع مهاجرت و ادغام.در اینجا شما میتوانید اطلاعات دقیق در مورد کلاس های ادغامی و کار مراکز مشاوره، و همچنین موضوعات دیگر پیدا کنید.
www.integration-in-deutschland.de

Amt fur multikulturelle Angelegenheiten
]دفتر مسائل چند فرهنگی‌[

سایت دفتر مسائل چند فرهنگی‌شهر فرانکفورت ام مین با ثروتی از اطلاعات برای مهاجران و کار ادغام در فرانکفورت ام مین.
www.amka.de