کلاس های ادغامی و مشاوره
مهاجرتی در فرانکفورت ام مین

مشاوره تحصیلی‌برای بودجه تضمین شده دانشگاه (GF-H)

مشاوره تحصیلی‌برای بودجه تضمین شده دانشگاه (GF-H) افراد جوان را، تا سن ۳۰، هدف قرار داده است که زمینه مهاجرتی دارند و مایل هستند برای ورود به دانشگاه واجد شرایط بشوند، تحصیلات خود را ادامه بدهند، یا حرفه دانشگاهی شروع یا ادامه بدهند.

تمرکز مشاوره بر روی:

  • رزیابی زمینه تحصیلی‌و امکان قبول مدارک خارجی‌)گواهینامه(
  • کمک در فراهم کردن برنامه تحصیلی‌شخصی‌
  • فراگیری یا کامل کردن شرایط رود به دانشگاه
  • آموزش عملی‌و موارد نیاز برای ادغام در بازار کار
  • حضور در سمینار ها در مورد انتخاب تحصیل /حرفه
  • امکانات دریافت بورس در مدرسه و دانشگاه

اقدامات ادغام توسط بودجه تضمین شده دانشگاه هزینه می شود:

  • کلاس های زبان در سطح واجد شرایط برای ورود به دانشگاه و حرفه های دانشگاهی
  • کلاس هایی‌که بتوان’Abitur‘ یا شرایط ورود به دانشگاه را بدست اورد، که از ‘میتلر ریف ‘او لول شروع می شود و (کلاس های ویژه و Studienkollegs ) موسسه هایی‌در آلمان که درس های آمادگی‌ارائه میدهند.
  • آموزش عملی‌برای فارغ التحصیلان و اقدامات برای تکمیل کردن درس های تحصیلی‌

امکانات مالی دیگر :

  • لاس های زبان برای فراگیری مدرک زبان سی‌۱ در هسلرت

تماس:

 

Dr. Heinz Müglich

Bildungsberatung GF-H
Rechneigrabenstraße 10
60311 Frankfurt

تلفن :

069 / 921056946 (Dr. Müglich)
069 / 921056947 (Frau Zimmermann)


پست الکترونیکی‌: Opens window for sending emailheinz.mueglich@frankfurt-evangelisch.de
پست الکترونیکی‌: Opens window for sending emailbildungsberatung@frankfurt-evangelisch.de

bildungsberatung@frankfurt-evangelisch.de
تارنما: Opens external link in new windowhttp://www.jugendsozialarbeit-evangelisch.de/hilfsangebote/gf-h/